KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

www.ekongresempozyum.com Site sahibi SELEN GRUP olarak yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, korunmakta ve muhafaza edilmektedir.

Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kişisel Verilerin Koruması Kanununa göre, herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, işbu politika ile SELEN GRUP , veri sorumlusu olarak. Bu kapsamda, işlenen kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde gereken idari ve teknik tüm tedbirleri almaktayız.

İşbu Politika; ticari, sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz ile www.ekongresempozyum.com/ adresinde verilen hizmetler ve üyelik sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Bu kapsamda, işlenen kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde gereken idari ve teknik tüm tedbirleri almaktayız.

İşbu Politika; ticari, sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz ile www.ekongresempozyum.com adresinde verilen hizmetler ve üyelik sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK’da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair izlediğimiz yöntemleri açıklamaktadır.

Politikanın Temel İlkeleri
Politika kapsamında SELEN GRUP yayıncılığın benimsediği temel ilkeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

 • Kişisel verileri hukuka uygunluk ve dürüstlük kurallarına göre işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri kapsamı belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan fiziksel ve dijital tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

Kişisel verileriniz ne şekilde işlenir:

6698 sayılı KVKK uyarınca, www.ekongresempozyum.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin türü ve işlenme amacı:

KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. ekongresempozyum.com sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dâhil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verileriniz işlenmektedir. Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, Soyad)
 • İletişim bilgileriniz ( Telefon, e-posta adresi, adres, şehir)
 • Eğitim bilgileriniz ( Meslek, çalıştığınız Kurum, Unvanınız)
 • Üyelik bilgileriniz

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
Paylaştığınız kişisel veriler;

Faaliyetlerimizin yürütülmesi, ekongresempozyum.com sitesi üzerinde yapılacak faaliyetlerin yürütülmesi, hizmetlerin sağlanması,

Sözleşme ve hizmet standartları çerçevesinde müşterilereimize, üyelerimize ve katılımcılarımıza destek hizmeti sağlamak,

Müşterilerimizin, üyelerimizin, katılımcılarımızın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve verdiğimiz hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesini sağlamak,Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,

ekongresempozyum.com sitesindeki programların, canlı yayınların, kongrelerin, toplantıların yönetiminin ve bilgilendirilmesinin sağlanması,

Canlı yayınlar, kongreler, toplantılar hakkında bilgilendirilmenin sağlanması,

Şirket ile iş ilişkisinde bulanan kişiler ile irtibat sağlamak,

Pazarlama, Uyumluluk yönetimi,Reklam,Yasal raporlama,Faturalandırma. Grup toplantısı , Etkinlik,Panel,Organizasyon, Toplantı ve Kongre yönetimi , Açık rıza ve talep yönetimi doğrultusunda ürün ve hizmet sunumu/tanıtımı , Paylaşılması gereken önemli bilgilerin kişisel iletişim verileri üzerinden iletilmesi , Dijital veya fiziksel ortamlarda işlemlerin tamamlanabilmesi için gerekli tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

Hukuk işlerinin icrası/takibi, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek

Şikâyet ve memnuniyet yönetimi , Gerekli hallerde yetkili kuruluşlara bilgi verilmesi , Ziyaretçi/üye/katılımcı kayıtlarının oluşturulması ve takibi, Güvenlik uygulamaları nedeniyle topluluk binalarında kamera görüntülerinin kaydedilmesi, Sözleşme ve teknolojinin gerekliliklerine uygun şekilde yapabilmek amacıyla sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms, e-posta ve dijital kanallar yoluyla bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması, Veri ve bilgi aktarılması, Online ya da offline dijital içerik paylaşımı, Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, Internet sitelerimizi ve mobil uygulamalarımızın daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması, İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı, Tıbbi uzmanlık alanınız ile ilgili size özel uygun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi, Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek. Amaçları ile 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kullanılmasına İlişkin Hususlar

 • Selen Medya Yayıncılık, Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölüçülü, doğru ve güncel olarak işlemektedir. SELEN GRUP , kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
 • Selen Medya Yayıncılık , Anayasa ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmakta ve kişisel veri sahiplerinin bilgi talep etmeleri durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
 • Selen Medya Yayıncılık , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
 • Selen Medya Yayıncılık , 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hükümlerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılmasının gerekli olduğu hallerde kanunda öngörülen düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme:

Yukarıda belirtilen amaçlarla, ekongresempozyum.com/ ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışındaki üçüncü kişiler; başta ekongresempozyum.com/ altyapısını kullanan üye/sponsor firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya veri işleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli:

Kişisel verileriniz,
İnternet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde,
İnternet sitesi ile ticari ilişki kurmak amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamından,
Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin aktarılması:

Kişisel veriler; yürürlükteki yasal mevzuat gereği kamu tüzel kişileri ile ekongresempozyum.com canlı yayın , iştirakleri ve bu iştiraklerin iş ortakları ile tedarikçileri arasında ya da hizmetin ya da sözleşmenin ifası amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.
Kişisel verileriniz, Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımıza, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
İnternet sitemiz ile ticari ilişki içinde bulunan tüzel kişilere, gerekli görüldüğü takdirde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin saklanması ve korunması:

ekongresempozyum.com kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.
Kişisel verilerin yürürlükteki yasal mevzuata, hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasını sağlamak için teknik ve idari tüm tedbirler alınmaktadır.

Teknik Tedbirler

 • Kişisel veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir. Bu teknik sistemler gerekli hallerde güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmaktadır.
 • Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almaktadır.
 • Teknik konuda bilgili ve uzman olan çalışanlar istihdam etmektedir.
 • Oluşabilecek risklere karşı virüs koruma sistemleri kullanılmakta ve teknolojiye uygun güvenlik sistemleri kurmaktayız.
 • Teknik tedbirleri sürekli olarak güncellemekte ve yenilemekteyiz.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına şifre ile yetkili kişi dışında erişimin sınırlandırıl

İdari Tedbirler

 • Kişisel verilerin korunması, saklanması, hukuka uygun olarak işlenmesi ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımız bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm eğitimleri verilmekteyiz.
 • Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle işbirliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.
 • İş Ortakları ile aramızdaki hukuki ilişkiyi düzenleyen sözleşme ve belgelere; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik hükümlere yer verilmekteyiz.
 • Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.
 • Kullanılmaması için gerekli tedbirleri almaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince veri sahipleri olarak temel haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. ,

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması:

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca ekongresempozyum.com/’un kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ekongresempozyum.com/’un yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

 

 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları açıkça ifade edilmektedir. Buna göre;
(a) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
(b) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(c) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
(d) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. Maddesine göre;

(a) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
(b Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.
(c) Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hâle getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması:

Kişisel Veri Sahipleri, bu politikada yer alan ve yürülükte olan mevzuat hükümlerinde belirtilen haklarını kullanmak için ve sorularını, görüşlerini veya taleplerini info@ekongresempozyum.com e-posta adresine ya da ıslak imzalı olarak “yunusemre mah.565/2 sok no 2 kat 2 sultangazi İstanbul ” adresine gönderebilirler.
Yukarıda belirtilen yöntemlerden biri ile iletilen veri sahibi talepleri, azami otuz (30) gün içerisinde değerlendirilmekte ve olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Başvuru sahibinin ilgili veri sahibi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla başvuru sahibinden ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Veri sahibinin başvuruları ücretsiz olarak değerlendirilmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVK Kurulu’nca belrlenen ücret alınır.

 

Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, www.ekongresempozyum.com ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce SELEN GRUP ‘a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.

SAHİBİ : SELEN GRUP

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

KVKK uyarınca, SELEN GRUP olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla; site ziyaretçilerimizi, üyelerimizi, izleyicilerimizi, katılımcılarımızı, konuşmacılarımızı aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nun ilgili maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktayız.


www.ekongresempozyum.com üyelik aşamasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla; ziyaretçi, üye, izleyici, katılımcı, konuşmacı, çalışan sıfatıyla paylaştığınız kişisel verilerinizin KVKK’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işleneceğini, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabileceği hususlarında sizi bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi-Aktarılması Amacı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; KVKK’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölüçülü, doğru ve güncel olarak işlenecektir.

www.ekongresempozyum.com sitemizdeki kayıt formlarında irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, adresiniz, telefon numaralarınız, mesleğiniz, çalıştığınız kurum, şehriniz) vermeniz talep edilmektedir. Topladığımız bilgiler firmamız veri bankasında güvenilir bir şekilde saklanmaktadır. Bahsedilen kişisel bilgileriniz; sitemizde yayınlanacak canlı yayınlar ve videolar ile ilgili bilgi vermek, kongre ve toplantılarımız ile ilgili bilgi vermek, hizmetlerimizi sunmak, hizmetlerimiz hakkında sizinle irtibata geçmek, isteklerinize yanıt vermek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu doğrultuda tarafınıza günlük, haftalık ya da aylık bilgilendirme mailleri yada mesajları gönderilebiliriz. Dilediğiniz zaman bu mail veya mesajlarla yapılan bilgilendirmeler hakkında değişilik yapma, vazgeçme hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup şirketleri ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat hükümleri gereğince;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bize iletebilirsiniz. Yazılı taleplerinizi info@ekongresempozyum.com mail adresimize ya da ıslak imzalı olarak “yunus emre mah. 565/ 2 sok no 2 kat 2 sultangazi İstanbul ” adresine gönderebilirsiniz. Yazılı taleplerinize ve isteklerinize yanıt verebilmek, bu istekleri yerine getirmek için, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi yazılı taleplerinizde belirtmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri bizimle paylaşmak ve www.ekongresempozyum.com adresine üye olmak, sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi gerekmektedir.

www.ekongresempozyum.com sitemize üye olan üyelerimiz, site ziyaretçilerimiz, izleyicilerimiz, katılımcılarımız, konuşmacılarımız, çalışanlarımız, sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine üye olarak, erişim sağlayarak ya da bu internet sitesindeki bilgileri kullanarak, aşağıda yer alan şart ve koşulları (“Kullanım Şartları”) kabul etmiş oluyorsunuz. Lütfen www.ekongresempozyum.com sitesini kullanmadan önce bu Kullanım Şartlarını ve KVKK Politikasını dikkatlice okuyunuz.

www.ekongresempozyum.com internet sitesi ile paylaştığınız tüm bilgilerin şahsınıza ait olduğunu, telefon, e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinin şahsınıza özel olduğunu, sadece şahsınız tarafından erişildiğini ve kullanıldığını onaylıyorsunuz.

İnternet sitesi, sağlık sektöründe beşeri tıbbi ürünlerin tanıtımını düzenleyen Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğine uygun olarak bilimsel tanıtım amaçlı bilgilendirmenin sadece Sağlık Mesleği Çalışanları olan Hekimlere ve Eczacılara yani site ziyaretçisine yapılmasını öngörmektedir. Site ziyaretçisi, kendilerinin Sağlık Mesleği Çalışanı olduklarını ve taraflarınca www.ekongresempozyum.com internet sitesi aracılığı ile paylaşılan tüm iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu teyit eder.

Site sahibi herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın bu şart ve koşullar ve/veya bu internet sitesinde atıfta bulunulan ürünler ve hizmetler üzerinde değişiklik yapabilir, iyileştirebilir ve/veya bunları değiştirebilir. Bu değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Siteyi kullanmaya devam etmeniz, üzerinde değişiklik yapılan kullanım şartlarını kabul ettiğiniz anlamına gelir. Lütfen siteye erişmeden ve siteyi kullanmadan önce kullanım şartlarını dikkatle okuyun. Siteye erişerek ya da siteyi kullanarak, aşağıda belirtilen kullanım şartlarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan edersiniz ve bu işlemler kullanım şartlarını imzalayarak onaylamanız yerine geçer. Kullanım şartlarına tabi olmak istemiyorsanız siteye erişmeyiniz.

Uygulamanın kapsamı ve koşulları:

www.ekongresempozyum.com içerisinde çeşitli hastalıklar ve tedavi yolları hakkında bilgi ve içerikler yer almakta fakat bunlarla kesinlikle teşhis ve tedavi yönlendirmesi yapılmamaktadır. Hiçbir bilgi ve içerik bu şekilde algılanmamalıdır. Bu web sitesinde yer alan bilgiler bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçmez. Site ziyaretçileri tarafından aktarılan bilgiler, o kişilerin kişisel kanı, deneyim ve görüşlerinden ibaret olup, bu konuda web sitesi yönetiminin, sahibinin, işleteninin hiçbir şekilde hukuki, cezai ve bağlayıcı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu web sitesi ve içeriğine erişiminiz ve kullanımınızın tamamen kendi sorumluluğunuz olduğunu kabul edersiniz. Site Sahibi bu web sitesinin içeriğini istediği zaman ve şekilde değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Site Sahibi bu web sitesinde doğru ve güncellenmiş bilgiler sunmak için makul çabayı harcar, fakat doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği için herhangi bir garanti vermez. Site Sahibi, açık ya da kapalı olarak herhangi bir garanti vermez. Site Sahibi ve bu sitenin yaratılması, üretilmesi veya sunumuyla ilgilenen hiçbir kurum veya kişi, bu siteye erişimden, sitenin kullanılmasından ya da kullanılamamasının veya içerikte yer alan hatalar veya ihmaller yüzünden meydana gelebilecek, doğrudan, tesadüfen, dolaylı veya cezai zararlar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan sorumlu değildir. Busorumluluk sınırlamasına bilgisayar donanımınıza gelebilecek zararlar veya bulaşabilecek virüsler de dâhildir. Site Sahibi ayrıca bu web sitesine erişimi geçici olarak durdurabilir veya siteyi tamamen kapatabilir veya herhangi bir site ziyaretçisinin erişimini, herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın geçici olarak ya da kalıcı engelleyebilir. Bu durumunda site sahibinin herhngi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site Sahibi, site ziyaretçileri de dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışında kalan üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu eylemlerden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site Sahibi ve siteyle ilgili yöneticiler hiçbir sorumluluk kabul etmez. Web sitesinde bulunan ve/veya eklenen hiçbir içeriğin doğruluğu, kesinliği ve etkinliği garanti edilemez ve edilmemektedir. Gerek Site Sahibince oluşturulmuş gerekse site ziyaretçileri tarafından eklenmiş hiçbir içerik kesin bir tavsiye niteliğinde değildir ve Site Sahibini bağlamaz. www.ekongresempozyum.com içerisinde çeşitli hastalıklar ve tedavi yolları hakkında bilgi ve içerikler yer almakta; fakat bunlarla kesinlikle teşhis ve tedavi yönlendirmesi yapılmamaktadır, hiçbir bilgi ve içerik bu şekilde algılanmamalıdır. Varsa site ziyaretçileri tarafından aktarılan bilgiler ve/veya internet sitesi içinde yer alan her türlü video, makale, cevap, uzman görüşü, vb. içerikler ilgili kişilerin kişisel kanı, deneyim ve görüşlerinden ibaret olup, bu konuda internet sitesi yönetiminin hiçbir şekilde hukuki, cezai ve bağlayıcı sorumluluğu bulunmamaktadır.

Site Sahibi, site ziyaretçileri de dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmaksızın kendi kontrolü dışında kalan üçüncü tarafların eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Bu eylemlerden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site Sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Internet sitesinde bulunan ve/veya eklenen hiçbir içeriğin doğruluğu, kesinliği ve etkinliği garanti edilemez ve edilmemektedir. Gerek Site Sahibi tarafından oluşturulmuş gerekse site ziyaretçileri tarafından eklenmiş hiçbir içerik kesin bir tavsiye niteliğinde değildir ve Site Sahibini bağlamaz.
Site Sahibi, bu internet sitesinin ziyaretçileri tarafından eklenen herhangi bir içeriği veya yorumu, hakaret içermesi, uygunsuz bulması veya benzeri sebepler nedeniyle yayından kaldırma hakkını saklı tutar.

Bilgi gizliliği

Site Sahibi, kullanıcılarının gizliliğine saygı gösterir ve Sitede bildirilen kişisel bilgilerle ilgili olarak kullanıcıların haklarıyla sorumluluklarını açıklayan Gizlilik Politikasını belirlemiştir. Gizlilik politikası için lütfen burayı tıklayınız.

Sitenin Kullanımı

www.ekongresempozyum.com sitesindeki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu internet sitesi içerisindeki bilgilere erişmeniz ve kullanmanız Kullanım Şartlarına tabidir. Bu siteye erişerek ve bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını koşulsuz olarak kabul etmiş olursunuz.

Bu internet sitesine erişirken ve onu kullanırken her zaman yasalara uygun hareket edeceğinizi, internet sitesine zarar veren, ona erişimi engelleyen, çalışmasını kesintiye uğratan veya bozan veya diğer kullanıcıların siteyi kullanmalarını ve ondan faydalanmalarını engelleyen herhangi bir şey yapmamayı taahhüt ettiğinizi, bu taahhüdünüzün ihlali sebebi ile Site Sahibinin sorumlu tutulamayacağını, tutulması durumunda ihlalde bulunana tamamen rücu hakkı bulunduğunu kabul ediyorsunuz. Site Sahibi ayrıca bu internet sitesine erişimi geçici olarak durdurabilir veya siteyi tamamen kapatabilir veya herhangi bir site ziyaretçisinin erişimini, herhangi bir sebep bildirmek zorunda olmaksızın geçici olarak ya da temelli engelleyebilir.

Ayrıca paylaştığınız tüm bilgilerin Site Sahibi tarafından yapılacak aktivitelere temel teşkil edebileceğine, istatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı olarak kullanabileceğine, bu amaçla kaydedilmesine, paylaştığınız iletişim bilgileri üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulmasına, sayılanlarla sınırlı olmaksızın tarafınıza telefon edilmesine, sms gönderilmesine, e-posta yollanmasına ve benzeri dijital kanallar kullanılarak bilimsel veri ve bilgi aktarılmasına, bu iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınızı faaliyetlerin iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi amaçlarla kaydedilmesine ve işlenmesine, bu bilgilerin gerekli gizlilik taahhütleri alınması koşulu ile paylaşılabileceği, işinin uzmanı 3. Kişi hizmet sağlayıcılar dışında ilgisi olamayan 3. kişilerle paylaşılmaması, usulüne uygun biçimde arşivlenmesi ve aksi yöndeki iradenizi yazılı olarak Site Sahibine iletmeniz durumunda bu yetkilerin tümünün derhal kalkacak ve kaydedilen tüm bilgilerin derhal imha edilecek

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu internet sitesinde ve içeriğinde bulunan tüm video, görsel, makale, vb tüm içerikler telif hakları, patentler, veritabanı hakları, ticari markalar, tasarımlar, know-how ve gizli bilgi (tescilli veya değil) ve tüm diğer fikri mülkiyet hakları Site Sahibine aittir veya Site Sahibinin kullanım hakkı bulunmaktadır. Bu internet sitesinin içeriği, tüm telif hakkı veya mülkiyet ile ilgili uyarılar korunacak şekilde ticari olmayan bireysel kullanım haricinde kopyalanamaz ve oradan tekrar kopyalanamaz, taklit edilemez veya başka bir şekilde dağıtılamaz. Yukarıda açıkça belirtilenlerin dışında Site Sahibinin açık yazılı izni olmadan, bu internet sitesinde yer alan bilgi, metin veya belgeleri veya internet sitesinin herhangi bir bölümünü elektronik ortamda veya basılı olarak çoğaltamaz, gösteremez, yükleyemez, dağıtamaz, değiştiremez, taklit edemez veya aktaramazsınız veya bunlardan türetilmiş işler yapamazsınız. Ayrıca Site Sahibi ismi ve logosu vewww.ekongresempozyum.com logosu Site Sahibine ait markalardır ve Site Sahibinin yazılı izni olmadan kullanılamaz. Bu markaların veya diğer malzemelerin, burada izin verilenin dışında, kullanımı veya kötüye kullanımı, açık olarak yasaklanmıştır ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ve/veya diğer Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı olabilir. Site Sahibinin fikri ve sınai haklarını, tüm

ek olması koşuluyla izniniz olduğunu beyan ve taahhüt ediyorsunuz. yasal olanakları sonuna kadar kullanarak aktif ve girişken bir şekilde koruduğunu unutmayınız.

ERİŞİM KOŞULLARI

www.ekongresempozyum.com internet sitesi sisteminin Internet sayfalarını veya içeriği taramak, izlemek, veri madenciliği yapmak ya da kopyalamak için robot, örümcek ve diğer otomatik ya da manuel işlem veya aygıtları kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Sitenin düzgün çalışmasına müdahale etmek ya da müdahale girişiminde bulunmak üzere hiçbir aygıt, yazılım ya da yöntem kullanmamayı, internet sitesinin altyapısına yüklemeler getirecek bir işlem yapmamayı kabul edersiniz. Site Sahibinin yazılı izni olmadan internet sitesinde yer alan herhangi bir ticari markası, logoyu, ticari ismi ya da aralarında resimlerin, çerçevelerin, içeriğin veya internet sitesinde yer alan sayfaların sayfa düzeni/tasarımları dâhil, Site Sahibinin mülkiyetindeki materyalleri içine alacak çerçevelendirme teknikleri kullanamazsınız.

TIBBI BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİ

Bu internet sitesi çeşitli tıbbi durumlar ve bunların tedavileri ile ilgili genel bilgi içerebilir. Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı sağlanmaktadır. Site Sahibinin hiçbir şekilde bu internet sitesinde verilen bilgilerin tek başına bir sağlık durumunu veya bir sağlık sorununu teşhis etmek için kullanmasını tavsiye etmez ve/veya bundan sorumlu tutulamaz.

GİZLİ OLMAYAN BİLGİ

Gizlilik Şartlarımız hükümleri altında, İnternet üzerinden, e-posta ile veya internet sitesi üzerinde ya da başka herhangi bir şekilde Site sahibine gönderdiğiniz, soru, yorum ve öneri gibi tüm mesaj ve diğer malzemeler gizli olmayan bilgi olarak addedilir ve Site sahibinin bununla ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur. Site sahibi bu mesaj ve malzemeler içerisinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya teknikleri, ürün geliştirme, üretim ve pazarlaması da dahil olmak üzere her türlü amaç için kullanma hakkına sahiptir. Site sahibine ya da internet sitesi yöneticilerine gönderilen yazı veya e-postaların içeriğinden dolayı meydana gelebilecek herhangi bir yasal işlemden Site sahibi hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca bu internet sitesine üye olarak kaydolmanız veya ziyaretiniz esnasında paylaştığınız her türlü iletişim bilgisi vasıtası ile Site Sahibinin ve/veya yetkilendireceği site yöneticisinin sizinle irtibata geçmesini açık razınız ile onaylamış oluyorsunuz.

ÜÇÜNCÜ SAHIS WEB SİTELERİ BAĞLANTILARI

www.ekongresempozyum.com internet sitesinde üzerinde kontrolümüz olmayan üçüncü şahıslara ait sitelere bağlantılar ya da referanslar olabilir. Bu tür bağlantılar sadece erişim kolaylığı için sağlanmıştır. Benzer şekilde, bu internet sitesine Site sahibinin kontrolü altında olmayan üçüncü şahıs sitelerinde bulunan bağlantılardan erişilebilir. Site Sahibi bu sitelerde yer alan bilgilerin doğruluğu, geçerliliği veya eksiksizliği veya Türk mevzuatına uygunluğu ile ilgili herhangi bir garanti vermez veya bunu ifade etmez ve bu içerik veya bilgilerden doğabilecek zararlar veya yaralanmalar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Herhangi bir üçüncü şahıs bağlantısının bulunması, Site sahibinin onayını veya tavsiyesini belirtmez.

YÜKÜMLÜLÜKLER

www.ekongresempozyum.com internet sitesinin ya da bu internet sitesini yayınlayan sunucuların virüslerden ya da diğer zararlı öğelerden arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Yukarıdaki hususlarla sınırlı olmadan sitedeki tüm içerikler, ister açıkça ister dolaylı yoldan belirtilmiş olsun tatmin edici düzeyde bir kaliteye sahip olma, belirli bir amaca uygun olma ya da herhangi bir ihlal güvencesi dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir garanti veya taahhüt vermeden olduğu gibi sunulmaktadır.

TAZMİNAT

Site sahibi sizin kullanım şartlarını ihlal etmenizden veya sizin ya da diğer kişilerin hesabınızı kullanarak siteye erişiminden kaynaklanan ya da hesabınızla ilgili her türlü etkinliğe bağlı olarak ihmalden ya da yanlış uygulamalardan kaynaklanan zararlar dâhil ortaya çıkan tüm kayıpları, harcamaları, zararları ve maliyetleri (avukatlık ücretleri dâhil) tazmin etmeyi ve sağlamayı kabul edersiniz.

GENEL HÜKÜMLER

Site sahibi www.ekongresempozyum.com internet sitesindeki materyalleri istediği zaman değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. Kullanım Şartları Site Sahibinin yazılı izni olmadan değiştirilemez ve düzenlemez. Site Sahibi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasında sizi uyarmadan istediği zaman değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler veya düzenlemelerden sonra siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, Kullanım şartlarını yeni haliyle onayladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına geldiği için, değişiklik ve düzenleme yapılıp yapılmadığını görmek üzere Kullanım Şartlarını düzenli olarak incelemelisiniz. Kullanım Şartlarında belirtilen maddeler ve hükümlerin yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan yasalara göre yasa dışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenirse; yasa dışı, geçersiz veya hükümsüz olduğu belirlenen maddeler ve hükümlerin geri kalan maddeler ya da hükümlerin geçerliliğini etkilemeden, bunlardan ayrı olarak değerlendirileceğini kabul edersiniz.

UYGULANACAK HUKUKİ KURAL VE ŞARTLAR

Mümkün olduğu takdirde, Site Sahibi ortaya çıkabilecek tüm ihtilafları iyi niyetle ve müzakereler yoluyla halletmek için en iyi çabayı sarf edecektir. Bununla birlikte ortaya çıkan ihtilafın müzakereler yolu ile çözümünün mümkün olmadığı hallerde bu internet sitesinden tüm anlaşmazlıklar, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir, Türkiye Cumhuriyeti hukuku uyarınca yorumlanacak ve yürütülecek, yargı yetkisine boyun eğmiş olduğunuz yetkili Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine götürülecek ve bunlar tarafından çözüme kavuşturacaktır.